Mateřská škola:
Vrchlického 63
Beroun
266 01
 
menu
 
MŠ, Vrchlického 63, Beroun, 266 01
IČO 47514256
Č. Ú.: 2620860/0300
Dat. sch.: tkdeqd6
 
Aktuální informace naleznete na vývěsce vlevo

Mateřská škola je umístěna na předměstí města Berouna, zvaném Závodí.
Budova je situována u rušné silnice, kam je směřováno průčelí školy. Zahrada je za budovou a je chráněna před prachem a hlukem ulice. Je dobře vybavena pro celoroční pobyt a rozvoj pohybových dovedností dětí.
Výhodou uspořádání školy je, že se všechny děti znají navzájem a stejně tak znají všechny zaměstnance, kteří pracují v mateřské škole. Působíme jako jedna velká rodina.
Kapacita školy je 70 dětí, které jsou rozděleny dle věku do tří tříd.
Mateřská škola zaměstnává 6 učitelek a 3 správní zaměstnance. Celodenní stravování zajišťuje kuchyně v budově školy.
Od roku 1994 pracujeme jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu:“ Svět je plný záhad, divů, které jsme dřív neznali…“… Objevujeme svět, který je z pozice dětí záhadný, proměnlivý, nesrozumitelný, tajemný a žádoucí..
Jednotlivé třídy z něj čerpají při přípravě třídních vzdělávacích programů.
Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy.
Spolupracujeme se ZŠ, SPgŠ, PPP, MŠ Tovární, plaveckou školou a Domovem pro seniory T. G. M. 
Dále využíváme služby školského poradenského pracoviště při 2. ZŠ a MŠ Preislerova, klinické logopedky či preventivního programu při oční klinice. 
Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek i celého kolektivu školy. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte a využíváme své odborné znalosti k rozvíjení tělesných,sociálních, citových, estetických a rozumových schopností dětí.. Připravujeme dítě na začlenění se do skutečného života.
Naše děti budou žít ve světě otevřeném, plném proměn, budou potřebovat takové schopnosti a dovednosti, které jim umožní jít životem samostatně, rozhodovat se, nést vlastní odpovědnost a uplatnit se na trhu práce. Prožívat život bohatý, spokojený a úspěšný. Každý si napříště musí v tomto světě najít své místo.
Snažíme se dětem vytvářet příjemné a stimulující prostředí.
Zprostředkováváme mu zkušenost, že i svět mimo rodinu je přátelský.
Usnadníme mu vstup mezi generační druhy, s nimiž bude do budoucna žít a pracovat, hledat si své přátele a partnery pro život.
Jak se učíme…
Vzdělávací činnosti vychází z přímých zážitků dítěte, ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.
Předškolní vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.
Preferujeme pedagogický styl prožitkového učení.
U dětí odkladem školní docházky využíváme“ Koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou Mgr.Mileny Štěchové.
Pro všechny děti připravujeme plán nadstandardních aktivit.
Mateřská škola je zaměřena na:
 • Estetickou výchovu a hudebně pohybovou výchovu
 • Rozvíjení talentu dětí.
 • Rozvíjení pohybových dovedností dětí.
 • Respektování osobnosti dítěte
Vybavení mateřské školy:
 • Dostatek materiálu a pomůcek pro výtvarnou a hudební výchovu.
 • Velké množství nářadí a náčiní k rozvíjející pohybových dovednosti dětí.
 • Dětská knihovna plná pohádek i encyklopedií.
 • Dobře vybavená zahrada.
 • Audiovizuální technika, video, televize, radiomagnetofony, videokamera, digitální fotoaparát
 • Moderní hračky a pomůcky.
Vybavení zahrady:
 • Houpačky
 • Průlezky, skluzavky, 
 • Domeček, altánek,
 • Pískoviště a hračky na písek.
 • Koloběžky, tříkolky, kola.
 • kopeček na sáňkování 
Další aktivity

 • Plavání
 • Divadelní představení ve škole i mimo školu
 • Návštěva filmových představeních
 • Návštěva Základní umělecké školy V. Talicha
 • Návštěva 1. třídy ZŠ.
 • Návštěvy výstav , muzea a knihovny.
 • Pořádání olympiády v atletice.
 • Týden plný překvapení./společné odpoledne s rodiči/
 • Společné fotografování.
 • Oslavy /Vánoce, den dětí, rozloučení se školáky/
 • Školy v přírodě
 • Výlety a exkurze /Sklárny Nižbor, Planetárium, Koněpruské jeskyně, ZOO , Technické muzeum,Veletržní palác-galerie, Točník, Zbečno-Hamouzův statek, Karlštejn-Betlémy a další/
 • Konzultace dle zájmu rodičů,zvláště před odchodem do ZŠ.
 • Adaptace dle potřeby dítěte a rodičů
 • Praxe žákyň SPgŠ
 • Půjčování odborné literatury rodičům dětí.
 • solná jeskyně
 • spolupráce s domovem pro seniory - čtení s babičkami v MŠ, vystoupení v domově 
 • veřejné vystupování
číslo účtu 2620860/0300