Mateřská škola:
Pekliska 56
Velké Hoštice
747 31
 
menu
 
Informace o škole
 
Charakteristika mateřské školy:
Budova naší mateřské školy je v provozu od roku 1981, je jednoposchoďová s dvěmi třídami, výdejnami stravy pro každou třídu, sociálním zařízením, šatnami. Mateřská škola sídlí v centru obce, je prostorná, slunná, s velkou zahradou, která je umístěna mimo dosah komunikací. Ta je vybavena zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnou průlezkou s lanovými žebříky, houpačkou, skluzavkou, pískovištěm a přenosným bazénem. Rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy byla provedena v roce 2009. Mateřská škola získala na krásném vzhledu barevností fasády, výměnou oken a novou střechou, chodníkem a parkovými úpravami. Sociální zařízení prošla rekonstrukcí v roce 2003. Naše mateřská škola má od 1.9.2012 tři třídy s kapacitou 68 dětí - dvě třídy s 28 dětmi, jedna třída s 12 dětmi. O děti pečuje stabilní, plně kvalifikovaný a dobře sehraný kolektiv 5 pedagogických pracovníků a 2 provozní pracovnice. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy.

Filosofie vzdělávacího programu mateřské školy "Poznáváme svět pro život"
Základním a určujícím zdrojem pro rozvoj individuality dítěte, jeho mravního utváření a uspokojování přirozených potřeb je myšlenka a závazek „Naučit dítě věcem použitelných pro život“ tj. aby získalo základní poznatky o světě v souvislostech, rádo objevovalo krásy a pozoruhodnosti kolem sebe, umělo za sebou uklidit, umělo se prosadit, aby umělo poděkovat, pozdravit, aby bylo slušné k dospělým i k dětem, aby bylo kamarádské, šťastné, aby umělo pečovat o své zdraví a bezpečí.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání:
  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Doplňkové programy

 

Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne některé za účasti rodičů (viz. Plán spolupráce s rodinou). Tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku.V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

 

Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.

 

a) Doplňkové programy, které jsou hrazeny rodiči:

 

Gymnastika Špičková: úterý 14:30 - 15:30

 

Malé mažoretky: středa od 14:15 do 15:15

 

Angličtina pro děti: čtvrtek od 14:30 do 15:15

 

Plavecká přípravka: úterý od 9:00 do 10:00 (10 lekcí), program pomáhá zbavit se strachu z vody a získat předplavecké dovednosti

 

Usměvavé lyžování: týdenní kurz, 2hodiny denně (Vaňkův kopec)

 

 

 

b) Doplňkové programy bez spoluúčasti rodičů:

 

 Hry na počítači - formou výukových programů pro předškolní děti rozvíjí logické myšlení

 

"Předškoláček - my se školy nebojíme": denně od 12:30 - 14:00 v době odpoledního odpočinku, předškolní děti se scházejí ve třídě "Motýlků" s dětmi pracují paní učitelky z MŠ

 

 

 

c) Aktivity pro děti, které doplňují ŠVP

 

 Plán akcí na školní rok 2015/2016

 Plán environmentální výchovy

 


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem zpravidla v měsíci květnu. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Děti se do mateřské školy přijímá na základě zveřejněných kritérií a písemné žádosti rodičů. Tiskopis "Žádosti o přijetí dítěte do MŠ" obdrží rodiče u zápisu.