Mateřská škola:
581
Vacenovice
696 06
 
menu
 
Charakteristika MŠ Vacenovice
 
 O školce
„Chceme, aby mateřská škola byla místo, které oplývá pohodou, vstřícností a dostatečnými podněty, které dají dítěti předpoklad vstoupit spolu se svými vrstevníky do života na co nejvyšším stupínku dovedností, vědomostí a optimálně zvládnout požadavky dalšího vzdělávání.“
Charakteristika MŠ: 
Mateřská škola Vacenovice je vesnická škola, jejíž velkou výhodou je velmi hezky vybavená školní zahrada a blízkost lesa, který je hojně využíván ve výchovně vzdělávacím procesu a zajišťuje tak častý kontakt dětí s přírodním prostředím. Pro činnosti na školní zahradě je vypracován projekt, aby děti mohly uspokojovat své pohybové i zájmové potřeby. Projekt je zaměřen na rozvoj environmentální výchovy. Stejně tak jsou ve velké míře využívány folklorní tradice obce.
Pavilonová budova je postavena v klidné části obce. V současné době jsou v mateřské škole  tři věkově smíšené třídy (zpravidla od 3-6 let) a pracují s nimi učitelky s požadovaným pedagogickým vzděláním.
Třídy jsou vzdušné, prostorné, členěné tak, aby si děti mohly individuálně i ve skupinách hrát v koutech vybavených pro námětové hry a pohybové aktivity. 
Výchova a vzdělávání: Naše tvořivá práce vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program nese název „Pojď si s námi hrát“ je vypracován na školní roky 2016-2019. Jeho ústřední myšlenka (viz výše) provází všechny podtémata a tematické části projektu. Jeho cíle prolínají všechny oblasti dětské osobnosti. Prostřednictvím situací a plánovaných činností se vaše dítě učí poznávat sám sebe, navazovat mezilidské vztahy, nebýt lhostejný ke svému okolí, poznávat a chránit přírodu, osvojovat si zdravé životní návyky, chránit zdraví svoje i druhých. 
Cíle jsou realizovány:
· vyvážené řízené a spontánní činnosti
· učitelky pracují se skupinou dětí, individuálně, frontálně
· diskusní a komunitní kruh, přirozené situace, prožitkové učení
· děti dostávají zpětnou vazbu
· poznání hledáme v encyklopediích
Od počátku školního roku 2018 – 2019 se naše mateřská škola zapojila do programu „Školky v pohybu“ – jedná se o pohybový program, který pravidelně pořádá fotbalový klub FK Hodonín z.s. pro děti v předškolním věku v mateřských školách, za finanční podpory MND a.s. 
Cílem programu je:
Rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti a dovednosti.
Zajistit všestranný motorický vývoj.
Podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí.
Formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci s kolektivem.
Soutěživost a fair play ve zdravém duchu.