Mateřská škola:
Kladenská 1332
Přelouč
535 01
 
menu
 
O nás
 

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.9.1979, jako závodní škola Tesly Přelouč se šesti třídami o celkové kapacitě 210 dětí. V roce 1980 byly ke škole přistavěny jesle s kapacitou 60dětí. Od roku 1994 je MŠ v právní subjektivitě, jejím zřizovatelem je Město Přelouč. V současné době má MŠ 9 tříd s celkovou kapacitou 252 dětí a to 6 tříd v hlavních budovách ul. Kladenská a 3 třídy v bývalém objektu ZŠ Praktická. Všechny třídy jsou heterogenní. Ve školním roce 2010/11 prošla škola celkovou rekonstrukcí ve spolupráci s Městem Přelouč. V červenci a srpnu r.2014 a v roce 2015 prošla MŠ další rekonstrukcí - na1., 2.a 3. pavilonu proběhla výměna sociál. zařízení, odpadů, podlah a topení. Celý objekt bývalé Praktické školy byl zateplen, byla provedena výměna oken a oprava topení. V roce 2016 o hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce hospodářských pavilonů - školní kuchyně a prádelny, skladů, soc. zařízení - topení, voda, obklady, dlažby.... 

Naše MŠ má dostatečně velké prostory, třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým i individuálním aktivitám dětí, byla provedena výměna dětského nábytku, tělocvičného nářadí a náčiní, třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami a materiálem dle potřeb a nároků dětí.Na každé třídě je vytvořen pracovní koutek, který slouží k výtvarným a pracovním činnostem dětí.Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí a učí se tak nenásilně estetice a kultuře bydlení.

Mateřská škola Kladenská je druhým domovem Vašich dětí. Rádi bychom, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují zaměstnanci naší školy, byly přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly a aby, až samy budou dospělými lidmi, rozdávaly lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí ,neboť to je v dnešní době velmi důležité.Doufáme, že se nám ve spolupráci s rodiči podaří připravit pro všechny děti radostné a šťastné dětství, na které nikdy nezapomenou.

Motto:

„Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli a maluj a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole – slušnosti, lásce k bližním, základům ekologie i rovnosti mezi lidmi….“ R.Fulgham


Co nabízíme:

- klidné rodinné prostředí a přístup, spolupráci MŠ s rodinou, založenou na vzájemné důvěře

- individuální přístup k dětem a jejich potřebám

- podporujeme a rozvíjíme sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku

- velkou zahradu využívanou při pobytu dětí venku (pískoviště, skluzavky, průlezky…)

- Plánované aktivity na celý školní rok:

- kulturní představení (divadla, cirkus, koncerty)

- fotografování předškoláků na tablo, vánoční fotografování

- rozloučení s předškoláky

- spolupráce se školami – ZŠ TGM a ZŠ Smetanova Přelouč- příprava dětí pro vstup do ZŠ

- spolupráce s Městskou knihovnou v Přelouči

- spolupráce s Městskou policií a Hasiči v Přelouči (ukázka práce a vybavení)

- předplavecký výcvik

- účast na akcích města Přelouče

- exkurze pro děti (pekárna Jenta, Planetárium……)

- výlety do přírody za poznáváním

- zájmové aktivity pro děti, které vhodným způsobem doplňují výchovně vzdělávací program

- sportovní soutěže

- škola v přírodě

- účast dětí na Holické Mateřince

Školní vzdělávací program:

Výchovně vzdělávací činnost vychází z RPPV. Pracujeme dle školského vzdělávacího programu „Cestičky za poznáváním“, který je zaměřen na celkový rozvoj dětské osobnosti, na jeho fyzickou, psychickou i estetickou stránku osobnosti, na jeho pozitivní vztah k sobě samému, ke společnosti a k světu obecně.

Vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných bloků:

I.   Čtyři roční období 

II.  Poznávám svět přírody

III. Já člověk, človíček

IV.  Poznávám svět okolo sebe

V.   Poznávám tradice

OBLAST SPOLUPRÁCE:

S rodinou

 • využívat zejména adaptačního období dítěte k navazování pozitivního kontaktu s rodinou

 • MŠ vždy pravidelně informuje rodiče, co může pro ně udělat/př.metodickou pomoc při výchově hyperaktivního dítěte, nebo zdravotně postiženého,logopedické vyšetření, způsob docházky do MŠ,podílet se na aktivitách MŠ../

 • Respektovat názory rodiny a dohodnout se na metodách, jak na dítě nejlépe působit

 • Volit ke každé rodině individuální přístup tak, jak to rodina dovolí

 • Respektovat připomínky rodičů k práci MŠ, pokud nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy

S lékařem

 • S dětským lékařem a PPP – dle potřeby a se souhlasem rodiny

Se ZŠ

 • Viz přílohy – Podpůrný program, který usnadňuje dětem vstup do 1.třídy ZŠ /ZŠ Smetanova, ZŠ TGM/

S Měst.Ú.

 • Účast na akcích města, které propagují práci naší mateřské školy

 • Příspěvky mateřské školy do místního tisku „Rošt“, kde seznamujeme veřejnost s aktivitami naší školy


S Městskou knihovnou

 • Návštěvy dětí s učitelkami – „Březen, měsíc knihy“ –seznamování s knihami, předčítání, prohlídka. Tematické besedy a akce

 • Výstavky dětských prací, výrobků

S Klubem kultury

 • Vystoupení pro děti – divadla, hudební pořady…

Obsazení jednotlivých tříd pracovníky- škol. rok 2023/24:

Pedagogické vzdělání všech učitelek MŠ Kladenská 1332, je v souladu s § 6 zák.č. 563/04 Sb.

l.pavilon přízemí pí. Vavřinová Lenka, učitelka

                        pí. Kašparová Jana, učitelka

                          

l.pavilon patro    pí. Cinková Věra, učitelka

                        sl. Novotná Klára, učitelka

                        pí. Novotná Hana, ředitelka MŠ

2.pavilon přízemí pí. Veselá Romana, učitelka

                         pí. Bc. Vtípilová Hana, učitelka

2.pavilon patro   pí. Mgr. Horáková Anna, učitelka

                        pí. Šturmová Hana, učitelka 

                        pí. Mgr. Čejková Veronika, asistent pedagoga  

3.pavilon přízemí pí. Urbanová Eva, učitelka

                         sl. Veselá Sára, učitelka

3.pavilon patro   pí. Stuchlíková Zdena, učitelka

                        pí. Kuchová Petra, učitelka 

pavilon ZŠP - 7.tř. pí. Špryncová Helena, učitelka

                           sl. Elisová Kateřina, učitelka 

                           pí. Ondrášková Lucie, asistent pedagoga 

pavilon ZŠP – 8.tř.  pí. Tesařová Růžena, učitelka

                            pí. Kotková Pavla, učitelka

                            pí. Zemanová Libuše, asistent pedagoga

                     9.tř. pí. Novotná Zlata, zástupkyně ředitelky MŠ

                            pí. Bc. Drahošová Pavla, učitelka

                            sl. Novotná Klára, učitelka

                           

                              

ekonom MŠ: pí. Dvořáková Jana

úklid : l. pavilon: pí. Hrdá Ludmila 

          2. pavilon: pí. Rokytová Jaroslava  

          3. pavilon: pí. Svobodová Miloslava

7. + 9. třída : pí Miláčková Ivona

8.třída + kuchyňka : pí Černá Andrea 

školní jídelna: pí. Blažejová Jarmila, vedoucí ŠJ 

                          pí. Walterová Jana, vedoucí kuchařka ŠJ

                       pí. Kohoutová Dana, pomocná kuchařka ŠJ 

                       pí. Grubrová Anna, pomocná kuchařka ŠJ

                       pí. Švecová Eva

školník : p. Svoboda Václav