Mateřská škola:
Ohrazenice 92
Turnov
511 01
 
menu
 
MŠ Ohrazenice 92, 511 01 Ohrazenice
 
Mateřská škola je jedinou mateřskou školou v obci Ohrazenice.
Jde o přízemní budovu, umístěnou v okrajové části vsi. Tato budova byla postavena v tzv. akci “Z“ a zkolaudována v roce 1964. V této době byla škola až do roku 1992 jednotřídní.
Jako dvoutřídní mateřská škola je dodnes. Školu navštěvují převážně děti z obce Ohrazenice.
Vždy se jednalo o vesnickou školku, i když dnes jsou Ohrazenice předměstím města Turnova. Výstavba továrny Grupo Antolin, benzinové stanice, ale především vybudováním obchvatu se obec Ohrazenice těsně spojila s městem Turnov. 
Kapacita mateřské školy je 39 dětí.
U školy je zahrada, vybavená novými průlezkami, pískovišti a novým zahradním domkem.
Mateřská škola má oproti městským školkám výhodnější umístění, jelikož jsme na vsi a do města se pohodlně přepravíme městskou dopravou. Proto můžeme využívat všech výhod, které město Turnov nabízí.

Mateřská škola v Ohrazenicích je dvoutřídní. Děti jsou podle věku rozděleny do třídy starších dětí (5-6leté) a mladších dětí (2-4 leté).
Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí. Cílené činnosti od 8.45hod. jsou prováděny odděleně podle věkových skupin. Akce školy jsou prováděny opět společně.
V době ranních her se zabýváme i výtvarnou a pracovní činností. Již od 7,00hod. děti ve skupinkách vytvářejí z různých materiálů  nebo se věnují výtvarné výchově.
Učitelky se takto můžou individuálně věnovat všem dětem. Na práci má každé dítě tolik času, kolik potřebuje a i pro děti jsou činnosti prováděné touto formou přitažlivější.
Ostatní děti si hrají a postupně se zapojují i ti, kteří zprvu zájem nejeví. Odstraní se i počáteční obava dětí z nezdaru a nezvládnutí úkolu.
Od roku 2002 pracujeme podle ŠVP „Rok v mateřské škole“.

Č. J. 71/16

Koncepce Mateřské školy Ohrazenice

realizovaná od školního roku 2016 - 2017

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Stále prosazujeme přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňujeme integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vycházíme ze znalosti dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme dítěti uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev.

Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb. V průběhu uplynulého období jsme podrobně studovali vzdělávací program Začít spolu, který je velice blízký našemu zaměření a proto jsme se rozhodli využívat některých jeho metod a prvků v naší mateřské škole.  

 

HISTORIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994. V současné době se podle něho vyučuje ve více než 30 zemích světa .

Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association).  ISSA je nevládní organizace, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let).

Tento program je akreditován MŠMT ČR.

 

 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

 

ZÁKLADNÍ CÍLE:

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
 • umět aplikovat osvojené znalosti v praxi
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.
 • Na rozhodování o obsahu vzdělávání se podílejí učitelé, rodiče i žáci.
 • Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Děti se učí nést zodpovědnost za své jednání.
 • Znalosti si děti zpravidla budují samy. Učitel je vede a vytváří jim podmínky a prostředí, v němž mohou pracovat samostatně.
 • Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si radit, pomáhat si a spolupracovat.
 • Rodiče jsou považováni za partnery pedagoga. Očekává se od nich přímá účast ve vzdělávání dítěte.
 • Rodiče jsou kdykoliv vítáni ve třídě, mohou se i sami zapojit do každodenních činností.
 • Hodnocení zachycuje  individuální pokrok každého dítěte.
 • Na hodnocení práce školy se podílejí i děti a jejich rodiče.
 • Prostředí třídy je vybaveno dostatkem vhodného materiálu k práci dětí.
 • Důležitým zdrojem učení zkušenosti a zážitky dětí je – tzv. prožitkové učení.
 • Důležitou organizační formou práce s dětmi je "kruh", v němž mají děti příležitost učit se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace.

 

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spoluprací s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se běžných aktivit s dětmi. Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.

V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte – např. třídní schůzky, konzultační hodiny, brigáda, oslavy, besídky, dílničky, výlety apod. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte, ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokrok.

 

Organizace dne

 

Dopolední aktivity

Děti se po příchodu do zařízení věnují spontánním hrám, necháváme jim prostor pro

individuální nebo kolektivní hry. Pokud dítě řekne o pomoc či radu, pedagog je vždy připraven pomoci a danou činnost podpořit.

Po volných hrách přichází na řadu ranní kruh, kde se děti společně pozdraví a popřejí si hezký den. Cílem je vést děti k tomu, aby se vzájemně naslouchaly, aby se seznamovaly s tématem a činnostmi dne, kruh je místem pro nácvik písní a říkadel, poslech pohádek nebo řešení problémů. Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje empatických dovedností, posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, spoluzodpovědnosti apod. Zde si děti vytvářejí svá pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu.

Ve druhé třídě mají děti možnost volného pohybu, zacvičit si, zahrát pohybovou hru, zatančit si, vytvořit si překážkovou dráhu a tu zdolávat, zápasit s boxovacím pytlem, houpat se na houpačce nebo jen tak pozorovat kamarády při dětském skotačení.

 

 

Ve třídách je připravena svačina v podobě pestré stravy, zastoupena ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky. Zdravé stravování, připravované v mateřské škole se řídí principy zdravé výživy dětí předškolního věku. 

Nejen při hrách a vzdělávacích činnostech vedeme děti k samostatnosti, ale i při stolování se děti podle vytvořených pravidel samy obsluhují a vzájemně si pomáhají. Všichni si samy nalévají pití, servírují jídlo, odnáší použité nádobí, utírají stoly apod.

Ve vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup, který probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah, jenž vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Ve vzdělávacích činnostech poskytujeme dětem širokou škálu různých aktivit a nabízíme mu tím hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, ale získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Mezi naše hlavní úkoly patří doplňovat rodinu, zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, obohacovat denní program a poskytovat odbornou péči. Neopomínáme maximálně podporovat individuální možnosti dětí a úzce spolupracovat s rodinou.

 

Každý den, pokud to jen trochu počasí dovoluje, volíme pobyt venku. Podle aktuálního počasí jdou děti na procházku, sportují na školní zahradě nebo přejdou na přilehlé hřiště v centru Ohrazenic s hracími prvky vhodnými pro nejmenší děti. Starší děti často navštěvují přilehlý les, kde si rádi hrají s přírodním materiálem, vytvářejí domečky, zákoutí nebo zdolávají přírodní překážky.

 

Stravování

Respektujeme složení spotřebního koše. Strava je vyvážená, zastoupena ovocem, zeleninou, mléčnými výrobky, rybami, luštěninami a dostatečným pitným režimem.

Strava je upravována s přihlédnutím k zdravotnímu stavu a věku dětí - příliš nekořeněná, nesolená, s minimem tuků a cukrů, naopak s dostatkem zeleniny a ovoce.

Stolováním upevňujeme správné návyky. Dítě si vezme podložku a na své místo si připraví příbor, talíř a misku na salát. Společně si popřejeme dobrou chuť. Mladším dětem je oběd servírován. Starší děti posilují sebeobslužné dovednosti a návyky. Pití si nalévají samy, polévku si nabírají z připravených mís, salát nebo kompot si nandají z mísy do své misky podle chuti a potřeby.

Pitný režim je umožněn po celou dobu pobytu dítěte v zařízení. Ve třídách je k dispozici filtrační konvice s pitnou vodou nebo ovocný čaj. Nápoje jsou dětem k dispozici po celý den. V teplých jarních a letních měsících se podávají ovocné šťávy. Celoročně pak džusy, minerálky, vitamínové nápoje apod.

 

Odpočinek a hygiena

Děti si myjí ruce po použití WC, po procházce a před a po každém jídle. Před odpoledním spánkem si čistí zuby.

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidný odpočinkový program v první třídě.

Děti se učí oblékat a skládat pyžamo. Postýlky se ve druhé třídě denně rozkládají. Děti si mohou do školy donést vlastní polštářek na spaní, nebo plyšovou hračku, která jim zpočátku docházky usnadní pobyt mimo rodinu.

 

Odpolední aktivity

Po svačince začínají odpolední aktivity, které si děti mohou volit dle vlastního zájmu a potřeb, vytváříme jim takové prostředí, které je samovolně nabádá k činnostem a podporuje spontánně jejich aktivitu, experimentování a učení v přirozené podobě. Učitelky situačně reagují na zájmy dětí a přirozeně rozvíjí jejich činnost a hru.

 

Pravidla

Učitelky společně s dětmi vytváří pravidla třídy. Povídáme si o tom, že děti mají svá práva, ale také povinnosti. Řekneme si, jak bychom se měli ve třídě a celé MŠ chovat, abychom se všichni cítili pohromadě dobře a bylo nám spolu fajn. Pokud se děti podílejí na vytváření pravidel, jsou pro ně lépe uchopitelná a přijatelná, než když jsou jim pouze vymezena a je vyžadováno jejich dodržování.

 

Prioritní úkoly mateřské školy pro školní rok 2017 - 18.

Vybudovat úzký vztah s rodinou dítěte, posílit vzájemnou spolupráci a komunikaci.

-        Využití dotazníků pro rodiče

-         Konzultační hodiny, společné hodnocení pokroků dětí

-        Nabízení odborné pomoci rodinám s výchovnými a       vzdělávacími problémy

-        Možnost zapůjčení odborné literatury, výchovně vzdělávacích pomůcek

-        Aktivně zapojit rodiče do dění v mateřské škole (exkurze v zaměstnání, besedy rodičů dětem – seznámení s koníčky a zájmy rodičů, prarodičů)

-        Pořádat pro rodiče společné akce (oslava Dne matek, Dne otců, Vánoce, společné vyrábění – dílničky, výlety)

-        Využití pomoci rodičů škole podle jejich možností a zájmu

-         „Rodinný koordinátor“ bude koordinovat spolupráci s rodiči a bude vyhledávat společné cíle a cesty vedoucí ke spolupráci v případě potřeby

-        Prožít si celý den v mateřské škole se svým dítětem při oslavě jeho narozenin

-        Možnost vstupovat do třídy při ranních nebo odpoledních hrách

Pravidelné diagnostika dítěte vycházející z jeho pozorování.

Nabízet hry a aktivity, ponechat dítěti možnost výběru.

Zavést program pro nespavé děti.

Asistenta pedagoga na poloviční úvazek, který pomáhá s malými dětmi v 1. třídě.

Využít pomocnici k dětem financovanou úřadem práce.

Besídky pro rodiče změnit na společné oslavy s rodiči (nezatěžovat děti nacvičováním pásma).

Pokusit se společně se zřizovatelem školy získat finance z dotací na vybudování dopravního hřiště s koutky polyfunkčního vzdělávání dětí.

Zajistit vybudování nástavby na pískoviště, které umožní dětem experimentovat a zabývat se pokusy s pískem a vodou.

Zajistit semináře a další vzdělávání pro pedagogy, zaměřit se na prohloubení vědomostí a praktických zkušeností s programem Začít spolu a individualizaci v MŠ.

 

 

Vypracovala Jana Zachariášová – ředitelka mateřské školy                         Ohrazenice dne 15.8. 2017