Mateřská škola:
Březinova 669
Náchod
547 01
 
menu
 
MŠ, Březinova 669, Náchod 547 01
 

Naše mateřská škola je zřízena v nově zrekonstruované jednopatrové vile s rozsáhlou lesoparkovou zahradou v blízkosti lesa.

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou rozděleny do heterogenních skupin. Heterogenní rozdělení dětí koresponduje s cílem vytvořit mateřskou školu rodinného typu, k čemuž přispívá nejen útulné prostředí vilky, ale i zvolený program, který se opírá o principy alternativních pedagogických směrů Začít spolu a Integrovaná tematická výuka.

Nabízíme standardní aktivity pro všechny děti naší školy, sportovní a kulturní akce,  společné akce pro rodiče s dětmi, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, bruslení, výlety. V době poobědního klidu jsou pro děti se sníženou potřebou spánku nabízeny poobědní aktivity:  sportovně - pohybová Rarášek, pracovně – výtvarná Šikovné ruce. Dětem s logopedickými vadami se individuálně věnuje logopedická asistentka z řad učitelek v poobědní aktivitě Mrštný jazýček. Děti rok před zahájením povinné školní docházky navštěvují Předškoláčka.  V poobědní aktivitě Angličtina hrou, se děti seznamují s cizím jazykem..

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti o prospívání dítěte, akcích a záměrech školy, rodiče mají možnost se spolupodílet na tvorbě plánu akcí na další školní rok, součástí autoevaluace školy je i hodnocení rodiči na konci školního roku formou ankety.

Tradicí je spolupráce se ZŠ, PPP, SPC, zřizovatelem a dalšími organizacemi.

Vizí naší mateřské školy je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí, školku plnou pohody, radosti, lásky, spolupráce, kamarádů a tvořivosti. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Preferujeme integrované učení hrou a prožitkové učení, které probíhá zpravidla ve skupinách a individuálně.

Činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou. Dětem s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací program. Respektujeme individuální potřeby dětí – průběžné samoobslužné přesnídávky pro postupně přicházející děti, relaxační a zájmové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku...


Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu         „Dobré ráno, dobrý den...“, na jehož základě jsou v jednotlivých třídách zpracovávány třídní vzdělávací programy. Integrované bloky, které jsou pro obě třídy společné, se vztahují k určitému tématu (pohádce), vzájemně na sebe navazují, doplňují se přecházejí plynule jeden do druhého. Jsou různě rozsáhlé a dále se člení na tématické části, které jsou zpracované v TVP.
Projekt
ŠABLONY PRO MŠ BŘEZINOVA, NÁCHOD  
je spolufinancován Evropskou unií.
 
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění dětí na ZŠ. Výše poskytnuté podpory 309 284 Kč.