Mateřská škola:
Havlíčkova 273
Mšeno
277 35
 
menu
 
MŠ Mšeno, příapěvková organizace, Havlíčkova 273, Mšeno 277 35
 
Mateřská škola Mšeno, příspěvková organizace
/IČO: 71005846 
 Datová schránka: vacku7k 
 Telefon: 315 693 145
Email: ms@mestomseno.cz (ředitelství), ms.mseno@seznam.cz (omlouvání dětí) 
Bankovní spojení: 51-6494640207/0100
Provozní doba 6:15-16:45 po-pá

   Mateřská škola sídlí na malém městě uprostřed lesnaté oblasti mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. V okolí města je spousta krásných, turisticky zajímavých míst. Hrad Houska, Kokořín, Pokličky, Vrátenská hora s rozhlednou a další. Zřizovatelem mateřské školy je Město Mšeno/ více informací naleznete na www.mestomseno.cz/
Poslání - Naše mateřská škola byla založena již v roce 1953. V roce 2003 se stala příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Mšenem. V roce 2009 byla rozšířena na mateřskou školu trojtřídní.

V rámci ŠVP se výrazně zaměřujeme na environmentální výchovu předškolních dětí. Stali jsme se členy středočeského ekologického sdružení Mrkvička a výchovu zajišťují speciálně proškolení pedagogové ve spolupráci s organizací CHKO Kokořínsko. Aktivně se spolupodílíme na ochraně přírody. Získali jsme certifikát Škola udržitelného rozvoje v oblasti environmentální výchovy nejvyššího stupně.
Chceme se stát kvalitní a vyhledávanou komunitní mateřskou školou.

Podařil se nám uskutečnit náš dlouhodobý záměr, vybudovat si vlastní zoo farmu, prozatím s Kamerunskými kozičkami. Chov je řádně registrován dle platné legislativy a zvířata jsou pod pravidelným veterinárním dohledem (očkování, odčervení, péče o srst a kopýtka). Využíváme je k zoo terapii, která má  pozitivní vliv  při aktivní či pasivní interakci na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. 

Naším hlavním cílem je umožňovat dětem prožitkové učení v maximální míře.
Současnost - V nové účelové budově sídlí mateřská škola dodnes. Budova je patrová, v prvním patře je veliká třída ve tvaru „L“-2.třída, menší třída pro 15 dětí-3.třída a sociální zařízení pro každou z tříd. V přízemí jsou kromě veliké třídy - 1.třída a kreslírny, ještě šatny pro všechny tři třídy, sborovna, ředitelna a školní kuchyně. K budově školy patří i veliká zahrada, vybavená různými dřevěnými herními prvky, klouzačkou, pískovištěm, velikým zahradním altánem, velikou trampolínou, domečkem pro děti, hřištěm na míčové hry a fotbal, stolky a lavičkami, pítkem, v teplých letních měsících i zahradní sprchou. Školní zahrada je dětmi využívána po celý školní rok ke hrám, sportu i různým řízeným činnostem. 
Filozofie MŠ - Základní filozofií naší mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby. Rozvíjet v dětech poznání, že může jednat svobodně, ale že za své jednání a rozhodnutí zodpovídá a že může svou životní situaci svým jednáním ovlivňovat. Dítě by se mělo stát plnohodnotným jedincem společnosti do které se umí začlenit, musí být připraveno pro další rozvoj a učení, pro další život a správný postoj k němu. Upřednostňujeme prožitkové učení. 
Významně se zaměřujeme i na řečový rozvoj dítěte - nabízíme rodičům v této oblasti vzdělávání prostřednictvím Kroužku správného mluvení.
Dalším významným cílem naší mateřské školy je podporovat zdravý tělesný rozvoj dítěte a snažíme se vést děti k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, k úctě k vlastnímu životu a zdraví. 
V neposlední řadě jsme se zaměřili na výchovu ekologickou-celá mateřská škola se zapojila do projektu Středočeské Mrkvičky.
Stanovení podmínek přijímání dětí do mateřské školy. Stanovená kapacita mateřské školy je 65 dětí. Přijímáme zpravidla děti ve věku od 3 let do 6 let, mladší děti pouze na základě doporučení pediatra, že dítě je zralé na docházku do mateřské školy. Odklady školní docházky doporučuje pediatr a pedagogicko-psychologická poradna. 
Přízemí mateřské školy je bezbariérové, proto je možno přijímat děti i s menším tělesným postižením. 
Dlouhodobější koncepce školy - Dlouhodobější koncepce je na dobu 3 let, to znamená od nástupu dítěte do mateřské školy, do doby přechodu do školy základní. Výchovná koncepce je zaměřena na celkový harmonický rozvoj dítěte, pohybovou a tělesnou zdatnost, k získání základů zdravého životního stylu, praktickým dovednostem vedoucím k péči o vlastní zdraví a bezpečnost. Cílem této koncepce je i bezproblémové soužití s kolektivem svých vrstevníků, přirozená komunikace s dospělými, dostatečná slovní zásoba se správnou výslovností zvládnutou do nástupu do ZŠ. 
Popis a formy vzdělávání, - Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.. Všechny aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, jsou obsahově bohaté a motivující k vlastní tvořivosti a využívání vlastních nápadů a fantazie. Podle možností se většina aktivit provádí venku v přírodě nebo na školní zahradě, kterou je možno využívat po celý rok/koupání, sprchování, sáňkování, posezení pod slunečníkem,v altánku/. Všechny aktivity jsou postaveny na využití vlastních prožitků a zkušeností dětí, poznávání věcí, dějů,jevů a života v jejich skutečné podobě. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány individuální plány.