Mateřská škola:
Žerotín 64
Litovel
784 01
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Litovel
Žerotín 64
Olomouc
784 01
Základní škola a mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 585 380 296
E-mail: zs.zerotin@seznam.cz
www: www.zszerotin.stranky1.cz/
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 75027631
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Trokanová

Úvod
 

O NÁS...

Škola


Základní škola Žerotín je školou malotřídní. Je určena pro děti 1. – 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd, v každé jsou dva ročníky.
Součástí školy je mateřská škola s kapacitou 20 dětí , základní škola s kapacitou 40 žáků,školní družina a školní jídelna.
V posledních letech se počet žáků školy pohybuje okolo 18.
Všechny součásti školy jsou v jedné budově – je to výhoda, neboť děti z mateřské školy přestupují do 1. ročníku do známého prostředí, nemají potíž s adaptací.
Žáci naší školy přestupují do různých škol v okolí – Pňovice, Šternberk a Štěpánov.


V budově školy se nachází v přízemí : mateřská škola, šatna školy, výdejna jídel, v patře 2 třídy, ředitelna, místnost školní družiny a kabinet s pomůckami a keramickou pecí .
Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem. K relaxaci i výuce využíváme koberce.
Jedda třída je vybavena televizí, videem a dvd přehrávačem, druhá třída počítači připojením na internet a mnoha výukovými programy.
Naše škola má velké množství nových učebních pomůcek.
Žákům je k dispozici po celý den knihovna, která je umístěna v místnosti školní družiny,
Součástí školy je i školní zahrada, kterou využíváme k výuce, pracovním činnostem, relaxaci, akcím školy, pohybovým aktivitám.
K pohybovým aktivitám máme k dispozici i místní tělocvičnu a sportovní areál, kde se nachází fotbalové hřiště, dva tenisové kurty, vybetonovaný úsek s basketbalovým košem a také venkovní bazén.
Pro veřejná vystoupení využíváme Kulturní dům Žerotín v blízkosti školy.


Na škole pracují 2 učitelky základní školy, jedna z nich je současně vychovatelkou ve školní družině. Dále 2 učitelky mateřské školy.
V rámci finančních i časových možností využíváme nabídek na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Z dalších zaměstnanců školy je domovník, pracovník obchodního provozu, obsluha vytápění a uklizečka v jedné osobě a také jedna pracovnice na výdej stravy.


Školu navštěvují děti ze Žerotína, ale také některé z okolních obcí Strukov a Hnojice.
Škola je vzhledem k práci v menším kolektivu otevřená i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, se speciálními poruchami učení.DružinaŠkolní družina při škole v Žerotíně má jedno oddělení, do kterého docházejí žáci ze všech ročníků.
Školská radaByla zřizovatelem ustanovena 1.prosince 2005. Má 3 členy, z toho jeden člen je z řad zákonných zástupců, druhý z řad pedagogů a třetí z řad zřizovatele.
Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada se schází se dle potřeby.

Její funkce :
* vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování
* schvaluje výroční správu o činnosti
* schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
* schvaluje pravidla pro hodnocení žáků školy
* podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
* projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k
rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření
* projednává inspekční zprávy České školní inspekce
* dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a další
orgánům státní správy

Školskou radu pro školní rok 2008/2009 tvoří:

* Bronislava Buchtová - zástupce rodičů
* Lada Sejáková - zástupce obce
* Veronika Režná - zástupce školy