Mateřská škola:
Nádražní 829
Kyjov
697 01
 
menu
 
MŠ, Nádražní 829, 697 01 Kyjov
 
Naše mateřská škola byla dána do provozu 6.11.1978 jako trojtřídní - typu Velox (pavilonová). O rok později se otevírají jesle, které však byly k 1.1.1995 zrušeny. V jejich prostorách vznikla speciální třída logopedická, jejíž činnost stále trvá a je čím dál víc potřebnější, protože vad řeči neubývá. Tato třída pracuje pod odborným vedením SPC Brno Veslařská a pod její pobočkou v Hodoníně.
K 1.7.1999 vznikl samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je město Kyjov. Od 1.12.2005 máme podle nové zřizovací listiny název - Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova, Nádražní 829 Kyjov.
Jsme tedy mateřská škola, umístěná v přilehlé velké zahradě, která byla před třemi lety zkrášlena dřevěným zahradním nábytkem a průlezkami, jednopatrová, pavilonová. V hospodářské budově se nachází školní kuchyně, ve které se vaří obědy nejen pro naše děti a dospělé, ale i pro MŠ a ZŠ Bukovany. Máme také vlastní kotelnu, která v letošním roce projde generální opravou.
V současné době máme v provozu 4 třídy, z nichž 3 jsou běžné a 1 logopedická. Ve dvou běžných třídách jsou děti 1. a 2.ročníku, ve třetí jsou děti 3.ročníku. Máme zavedený pitný režim během celého pobytu dětí v MŠ, postupné svačinky, náhradní program pro děti, které nespí.
Školní vzdělávací program Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z analýzy současného stavu, z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z regionálních i mísních podmínek a možností, které lze aplikovat na podmínky naší školy.
Naše motto:

Při každé hře ať se děti učí.

Učení je vždy také hrou.

V letošním roce začnem tříletý blok, ve kterém se zaměříme na celkovou vyváženost pohybových a duševních aktivit dětí. V rámci programu "Nastupte s námi", jsme toto období nazvali "Rostu hravě a zdravě".
  • 1.rok - POHYB TO JE HRA
  • 2.rok - STAREJME SE O SVÉ ZDRAVÍ
  • 3.rok - JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ
    Znamená to pro nás:
  • vytvořit nové a doplnit stávající podmínky pro rozvíjení tělesné stránky dětí
  • zúčastňovat se sportovních aktivit v Kyjově, využívat zimních podmínek (bruslení, sáňkování, bobování), více zařazovat turistické vycházky do okolí - nejstarší děti
  • Ve speciální třídě logopedické se využívá doporučených metod práce, pracovních postupů, speciálních pomůcek a her k redukaci vad řeči. Učitelky provádějí kolektivní a individuální logopedickou péči, 1x týdně pracují s dětmi s menšími vadami řeči v logopedickém kroužku.