Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
MŠ, Gorkého 2566, 767 01 Kroměříž
 
Naše mateřská škola je pětitřídní, z toho jedna třída odloučené pracoviště MŠ v Trávníku 41 nedaleko města Kroměříže. Celková kapacita 112 dětí.
 • MŠ Gorkého 2566 (ředitelství školy) sídlí v patrové budově s vlastní kuchyní, byla postavena v roce 1958 nedaleko středu města a sloužila vždy předškolním dětem.
 • Odloučené pracoviště, MŠ Trávník, je umístěno v samostatné přízemní budově bývalé základní školy. Mateřská škola zde byla zřízena 1.září 1961 místo zemědělského útulku.
 • Rozsáhlá rekonstrukce v roce 1995 a v letech 2004 – 2008 přispěla  k modernizaci  mateřské školy. V r.2016 byla na pracovišti Gorkého 2566, KM provedena oprava kotelny s výměnou kotlů.
  Třídy jsou prostorné, prosluněné, vybavené novým estetickým zařízením, které charakterizuje jednotlivé třídy. Zařízení tříd je dle potřeby modernizováno. 
  Budovu obklopuje rozlehlá zahrada s bohatou zelení, vybavená dřevěným zařízením (průlezky, houpačky, domeček, skluzavka...) k zábavným hrám. 
  Budova mateřské školy Trávník je dle záznamů v kronice stará více než sto let. Během této doby prošla mnoha rekonstrukcemi. Nyní mají děti k dispozici dvě prostorné třídy, které slouží jako herna - tělocvična a jídelna -ložnice.Školní dvůr s pískovištěm, průlezkou, skluzavkou a domečkem s kreslící tabulí slouží ke hrám dětí venku.
  Vstřícný a tvořivý kolektiv celé školy pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ve třídách – hrušky, jablíčka, třešně, švestky a stromeček, berušky a sluníčka. Mimo kvalitní péči nabízíme nadstandardní péči o všechny děti naší školy – zájmové aktivity, sportovní a kulturní akce, obratnostní cvičení, předplavecký kurz, výlety do okolí. Děti jsou přijímány do mateřské školy zpravidla od 3 – 6 letnejdříve však pro děti od 2 let.

  . Ve třech třídách jsou od šk.r. 2017/2018 zpravidla děti  stejných věkových skupin, podle počtu dětí 3 - 6 letých a dětí s odloženou školní docházkou, máme jednu samostatnou třídu "předškolní", jedna třída je logopedická.
  Úzce spolupracujeme nejen s rodiči, s nimiž jsme v denním kontaktu a setkáváme se na společných akcích během roku, ale také s:
  • PPP v Kroměříži
  • SPC pro děti s vadami řeči v Brně
  • základními školami v okolí MŠ
  • Knihovnou Kroměřížska
  • Muzeem Kroměříž
  • TJ Slávia
  • Plaveckým bazénem v KM
  • Střední zdravotnickou školou v KM
  • VOŠ a SPgŠ v KM (na naší škole probíhá praxe studentek pedagogické školy)
  • pořádáme pro děti akce ve spolupráci s dalšími subjekty...
  Naše mateřská škola vychází z potřeb, které jsou spjaty s individualitou dítěte. Charakteristickým znakem je svoboda, neformálnost a individuální přístup ke každému dítěti. Snahou je rozvoj citových, sociálních a volních vazeb, zajištění pocitu svobody a bezpečí. Vytváříme přirozeně stálou příležitost k sociálně založenému učení a poznávání.
  Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Naším záměrem je relativně rovnocenné partnerství s dítětem, vstřícná komunikace, v níž převažují projevy přijetí, náklonnosti a důvěry v každé jednotlivé dítě.
  Dítě dostává příležitost uplatnit se ve své mnohostranné aktivitě, přirozeně se projevovat, spolurozhodovat, souhlasit i oponovat. Nezatěžujeme jej nepřiměřenými požadavky a zbytečnou kritikou každého výkonu.
  V rozvoji dítěte uznáváme dominantní roli rodiny a proto se snažíme o maximální spolupráci s rodinou. Respektujeme očekávání rodičů, informujeme je o tom, co se ve škole děje a chceme dávat možnost přímé účasti v přípravě i realizaci některých výchovně vzdělávacích projektů.
  Příprava na školu je samozřejmou součástí plynulé socializace a kultivace dítěte, součástí přípravy pro život. Nevyčleňujeme ji jako určitý program, ale probíhá ustavičně jako přirozené rozvíjení a podněcování specifických možností a schopností dítěte.
  V osobnostně orientované výchově na naší mateřské škole uznáváme dítě jako samostatně myslící bytost, která má právo i povinnost podílet se na svém rozvoji. Využíváme situační učení k tomu, aby dítě samostatně hledalo, objevovalo, prožívalo a tím získávalo zkušenosti přímo.Samostatná tvořivá hra a experimentace, vede děti k respektování pravidel, samostatnému rozhodování, k hodnocení vlastních chyb a k vyrovnání se s nezdary a neúspěchy.
  V našem výchovném programu chápeme předškolní období jako důležitou etapu života. Vytváříme podmínky pro správný osobnostní rozvoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy a poskytujeme mu citovou oporu. Společně s rodinou se snažíme nacházet pro dítě více porozumění.
  Specifické vzdělávací cíle:
 • podporovat rozvoj intelektu dítěte, jeho řeči a jazyka, stimulovat rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolí, motivovat ho ke kreativním i estetickým činnostem
 • podporovat rozvoj schopností, dovedností a postojů, které jsou důležité pro utváření vztahů dítěte k jiným dětem i k dospělým v jeho okolí
 • ztotožnit se se základními pravidly prosociálního a kulturního chování
 • vytvořit elementární povědomí o rozmanitosti světa a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí
 •