Mateřská škola:
Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
 
menu
 
MŠ, Budovatelů 1229, Hlinsko 539 01
 
Vize MŠ

Rozvíjením smyslu pro vše krásné a prohlubováním vztahu k přírodě všestranně rozvíjet dětskou osobnost v návaznosti na výchovu dětí v rodině, naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
 
Dovést je k maximálnímu rozvoji fyzické a sociální samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem, schopnostem a zájmům, a zvýšenou pozornost věnovat hudebním a hudebně-pohybovým činnostem.
Přáním všech, kteří se o děti v naší MŠ starají je, aby se u nás cítily dobře a aby spokojeni byli i jejich blízcí.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, jehož motto „Čas otázek a odpovědí“je rozpracováno v třídních vzdělávacích programech do týdenních plánů.

INFORMACE O MŠ

Mateřská škola byla postavena jako účelové předškolní zařízení, první část byla dokončena v roce 1968, druhá v r. 1977. Projekty vycházely ze skutečných potřeb předškolního zařízení. K dispozici je 6 tříd. Každá třída je uzavřenou jednotkou (herna, umývárna, WC, úložné prostory pro lehátka a pomůcky), vybavení hračkami a pomůckami pro výchovnou činnost je dostatečné a průběžně se doplňuje. K dispozici je audiovizuální technika, a magnetofony. Pro hudební výchovu jsou využívány klavíry a dětské rytmické nástroje.
V současné době je otevřeno 6 oddělení. 4 ve starší budově, z toho 2 pro mladší děti od 2,5 – 4 let a 2 pro děti od 4 – 5 let. Na přístavbě 2 oddělení předškolních dětí. Počet dětí – 159. O děti se stará tým 22 pracovníků – z toho 12 pedagogických (všechny paní učitelky jsou plně kvalifikované), 5 pracovnic školní jídelny, 3 uklizečky, školník a 1 pracovnice v prádelně.
 Pro vydávání stravy slouží přípravné kuchyňky, kde se podává jídlo z vlastní kuchyně. V mateřské škole je i prádelna, kde se pere ložní a jiné prádlo i pro jiné MŠ.
Provozní doba je od 6.30 – 16.00 hod.

 Komplex budov naší MŠ je vhodně umístěn na okraji sídliště stranou od hlavní komunikace uprostřed zahrady parkového typu s řadou vzrostlých stromů. V prostorách zahrady je 6 pískovišť, zahradní domek a garáž na hračky. Pro hry dětí jsou využívány 2 balkony a 2 dětská hřiště, jakož i velká magnetická tabule.  Prostory zahrady jsou nově vybaveny o dřevěný domek pro děti, nové skluzavky, průlezky a různé druhy houpaček.


Od roku 1993 prošla naší mateřskou školou řada dětí, některé s mentálním postižením či vadami řeči, které se zde učily vzájemné toleranci a přátelství k druhým. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a zároveň rozvíjet děti talentované.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme dětem kulturní a sportovní akce, předplavecký kurz, vycházky do přírody, školní výlety, účastníme se výtvarných soutěží, vystupujeme s dětmi na veřejnosti, zpíváme a tančíme. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a šťastné. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti (fotodokumentace, články v Hlineckých novinách, ústní i písemné informace), jakož i přechodu dětí z rodiny do MŠ

Děti do MŠ přijímá ředitelka na základě vyplněné přihlášky a ve spolupráci s Městem Hlinskem, které vyhlašuje termín „Zápisu do MŠ“.
Adaptace probíhá po dohodě s rodiči postupným prodlužováním délky pobytu dítěte vzhledem k individuálním potřebám.
Rodiče mají právo účastnit se výchovného procesu a akcí pořádaných školou dle svého zájmu a být informováni o dítěti a činnosti školy. Zároveň mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy či vyžádat si konzultaci s ředitelkou školy. Rodiče mají povinnost dodržovat vnitřní řád školy .
MŠ spolupracuje s OPPP, základní školou, Městem Hlinskem i dalšími činiteli.

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání zabezpečuje v naší MŠ 12 pedagogických pracovnic, v čele s ředitelkou MŠ. Všechny paní učitelky jsou plně kvalifikované. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit a ve vzájemné spolupráci pedagogických i nepedagogických pracovnic. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení předpokládá aktivní účast dítěte, založenou na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení a probíhá individuálně, skupinově nebo kolektivně. Poznatky vytváříme hravou formou a upevňujeme je pomocí všech smyslů a různých metod (pokus, porovnání, řešení problémových situací). Omezujeme předávání hotových poznatků, necháváme prostor pro tvořivost dětí. Metody vybíráme tak, aby děti aktivizovaly, podporovaly jejich zájem o činnost a přinášely jim uspokojení a radost. Pro zkvalitnění práce využíváme nové metodiky a poznatky ze vzdělávacích akcí. Věnujeme pozornost získávání poznatků o problémových dětech a prohlubujeme individuální péči o ně.
 Citlivým pedagogickým přístupem posilujeme citové vazby mezi učitelkou a dítětem, vhodnou organizací denního programu vytváříme pro děti klidnou a radostnou atmosféru.
Formou rozhovoru, prostřednictvím správného mluvního vzoru rozvíjíme dětské vyjadřování, věnujeme zvýšenou pozornost dětem se špatnou výslovností. Pomocí pohádek, knih a divadelních představení, prostřednictvím vyprávění a hodnocení rozvíjíme citovou a mravní oblast dětí, vedeme je k aktivnímu mimickému, slovnímu i výtvarnému vyjádření vlastních pocitů.

Účastí dětí na vystoupeních pro rodiče a veřejnost posilujeme sebevědomí dětí a tím dobré jméno školy. Pro zvýšení zájmu o výtvarné činnosti využíváme různé techniky, materiály, podporujeme tvořivost a fantazii. Podporujeme radost dětí z pohybu, vedeme je k dodržování pravidel. Využíváme všech forem pěveckých činností, posilujeme smysl pro hudbu a rytmus a využíváme HV i pro zlepšení komunikace s dětmi ostýchavými. Podporujeme v dětech radost z úspěchu vlastního i ostatních dětí, učíme je podřídit se požadavkům na celou skupinu v souvislosti s požadavky na vstup do školy. K výchovně - vzdělávací práci nově využíváme též výpočetní techniku, kde se děti učí základním dovednostem při práci s počítačem a myší při řešení úkolů výchovných programů pro předškolní děti ( Klubíčko, Martínkova zvířátka apod.)

Aktivity realizované v MŠ
 • divadelní představení a kulturní akce
 • vycházky do přírody s opékáním, hledání pokladu
 • slavnosti: Mikulášská nadílka, vánoční posezení pro rodiče s ukázkami výchovné práce, příprava na velikonoční svátky, Den matek, oslava MDD
 • vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost – „Chrudimská mateřinka“, „Akademie hlinecké mládeže“, „Vítání občánků“, Bambiriáda apod.
 • školní výlety
 • předplavecká výchova (bazén v Hlinsku)
 • poznávací vycházky ( návštěva knihovny, požární stanice, pošty, nádraží , radnice apod)
 • návštěva výstav
 • sezónní sportovní akce – sáňkování, závody na kole
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • práce s počítačem
 • výuka Anglického jazyka pro nejmenší děti
 • popřípadě další aktivity dle dohody s ředitelstvím školy dle návrhu rodičů.
Vzdělávací obsah a jeho časový plán

Hlavní cíle:

1.Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2.Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí