Mateřská škola:
Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
 
menu
 
MŠ, Budovatelů 1229, Hlinsko 539 01
 
Vize MŠ

Rozvíjením smyslu pro vše krásné a prohlubováním vztahu k přírodě všestranně rozvíjet každé jednotlivé dítě s přihlédnutím k možnostem, schopnostem a zájmům a v návaznosti na výchovu dětí v rodině. Rozvíjet fyzickou a sociální samostatnost, aby děti získaly základy klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání, zvýšenou pozornost věnovat hudebním a hudebně-pohybovým činnostem.
Charakteristika MŠ 


Mateřská škola byla postavena jako účelové předškolní zařízení, první část byla dokončena v roce 1968, druhá v r. 1977. Projekty vycházely ze skutečných potřeb předškolního zařízení. K dispozici je 6 tříd. Každá třída je uzavřenou jednotkou (herna, umývárna, WC, úložné prostory pro lehátka a pomůcky), vybavení hračkami, didaktickými pomůckami i obrazovým materiálem pro vzdělávání je dostatečné a průběžně se doplňuje. Komplex budov naší MŠ je vhodně umístěn na okraji sídliště stranou od hlavní komunikace, uprostřed zahrady parkového typu s řadou vzrostlých stromů.
MŠ byla kompletně zateplena a nově zrekonstruována v roce 2015. Škola má novou, barevnou – pro děti lákavou – fasádu. V roce 2016 (červenec + srpen) byla provedena i rekonstrukce chodníků v prostorách zahrady. V době prázdnin 2017 proběhla kompletní rekonstrukce vody a všech umýváren na staré budově, rekonstrukce přípravných kuchyněk pro vydávání jídla a také komplexní rekonstrukce kuchyně, kde se vaří. Rovněž byly pořízeny nové skříně pro zaměstnance školní jídelny a nové vybavení nerezových pultů a stolů pro kuchyň.

Na zahradě je sestava průlezek se skluzavkou, domeček pro děti a houpačky. Nově byla pro nejmenší děti v roce 2017 přidána skluzavka s průlezkou a vláček. Je zde 6 pískovišť, zahradní domek a garáž na hračky. Byly zrekonstruovány i obruby pískovišť a byl přidán plot s brankou pro větší bezpečnost dětí. Pro hry dětí jsou využívány 2 balkony a 2 dětská hřiště, jakož i velká magnetická tabule, nad níž je basketbalový koš. Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde se podává jídlo z vlastní kuchyně. Pro vydávání stravy slouží přípravné kuchyňky.

V MŠ je i prádelna, kde se pere prádlo pro děti z naší MŠ i pro jiné MŠ a další odběratele. Pradlena však je odměňována z ostatních zdrojů. Prádelna byla v roce 2017 rovněž zrekonstruována.

Děti jsou rozděleny více méně dle věku, (snažíme se vyhovět rodičům), v současné době je otevřeno 6 oddělení:  2 nejmladší, 1 prostřední a 1 smíšené, kde jsou děti starší a také předškolní a na přístavbě 2 oddělení - předškoláků. Provozní doba v jednotlivých třídách a pracovní doba učitelek je stanovena s ohledem na konkrétní věkovou skupinu samostatným dokumentem - organizací dne. 

Škola dobře spolupracuje s Městem Hlinskem – řed. MŠ je členkou zastupitelstva města, i se základními školami, DDM, ZUŠ a s OPPP.

Podmínky vzdělávání


1)      Materiální a technické vybavení:

 

V MŠ je k dispozici celkem 6 tříd. Každá třída je uzavřenou jednotkou (herna, umývárna, WC, úložné prostory pro lehátka a pomůcky).

Ke každé třídě patří šatna, která slouží k převlékání dětí. Všechny šatny jsou nově zrekonstruovány. Každá třída je poměrně dobře vybavena pro vzdělávání ve všech oblastech – v každé třídě jsou lavičky, žebřiny, švédské bedny, prolézací tunely, žebříky, žíněnky, míče a další pomůcky pro pohybové aktivity, klavír, varhany a rytmické nástroje pro hudební činnosti, audiovizuální technika, interaktivní tabule pro předškoláky, nové kuchyňky, kočárky, různé hračky a konstruktivní stavebnice, společenské hry, didaktické hry a pomůcky na výtvarné a pracovní činnosti. Vybavení stoly, židličkami a dětským nábytkem se též průběžně obnovuje dle potřeby.  Ve všech 6 ti třídách byla provedena rekonstrukce skříněk, výměna vadných částí (čelních dvířek a vrchních desek, pantů a úchytek), ve všech třídách byla uskutečněna výměna lehátek a ložního prádla. Vybavení třídy hračkami, stavebnicemi, pomůckami je dostatečné a je pravidelně doplňováno dle přání a požadavků dětí a učitelek (zahájení školního roku, vánoční nadílka) a také s ohledem na finanční možnosti. Ve všech třídách MŠ se rozkládají lehátka, proto se musí hračky a náčiní uklízet. Výtvory z konstruktivních her se vystavují na dřevěné obložení podél oken. Výzdoba třídy, šatny a chodeb se doplňuje pracemi dětí, které v průběhu roku mohou vidět i rodiče a tím sledovat pokrok individuálních dovedností dětí.  Pro rodiče k nahlédnutí jsou též vystavena alba, kde jsou fotografie monitorující činnost školy v určitém školním roce. Prezentace je i na webových stránkách MŠ a na sociální síti Facebook. Vzhledem k velkému počtu dětí bylo prostředí tříd uspořádáno tak, aby byla zajištěna bezpečnost. Zlepšit materiální podmínky co se týká dostupnosti pro děti je naším cílem průběžným.        

          V přilehlých kabinetech jsou uloženy nejrůznější pomůcky a obrazový materiál, určený k didaktické činnosti a další pomůcky, které z prostorových důvodů nelze mít ve třídách. Byla dokončena výměna osvětlení ve třídách, zakoupeny sedací soupravy do 2 nejstarších oddělení, nové kuchyňky do 4 tříd a sedací soupravy do 3 tříd. O prázdninách byly provedeny další potřebné opravy (výměna lina na chodbě, nové stolky a židličky v 2. třídě, vymalování umýváren apod.). Naší snahou je zlepšovat průběžně podmínky pro pohybové aktivity – nové průlezky a skluzavky na zahradě, ve třídě umožnit dětem přístup k tělocvičnému nářadí i v průběhu spontánních her dle prostorových možností s ohledem na bezpečnost dětí. Proto byly do jednotlivých oddělení zakoupeny rotopedy a běžící pásy, trampolíny i tělovýchovné náčiní. Snažíme se hračky a pomůcky umístit tak, aby alespoň jejich podstatná část byla dobře vidět a děti si je mohly samostatně brát. Proto byly pořízeny do každé třídy úložné boxy a otevřené skříňky. Po uskutečnění výstavy výtvarných prací využíváme mobilní paravany, které si děti samy vyzdobily, nebo velké molitanové kostky pro zajištění soukromí dětí. Máme v plánu pořízení textilních domečků.

Všechny prostory ve třídách jsou funkční, nábytek i vybavení jsou udržovány v dobrém stavu a čistotě. Pro předškolní třídy byly pořízeny 2 interaktivní tabule.

Bezpečnost dětí je jednou z našich priorit a je jí na MŠ věnována velká pozornost.

Závěr: Pokračovat ve vybavení dle finančních možností.

                     

2)      Personální podmínky:

 

Personální podmínky jsou dobré. Vzdělávání zabezpečuje v naší MŠ 13 pedagogických pracovnic, v čele s ředitelkou MŠ. Všechny jsou kvalifikované. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit a ve vzájemné spolupráci pedagogických i nepedagogických pracovnic.

 

O děti se stará tým 23 pracovníků, z toho 13 pedagogických, 5 pracovnic školní jídelny, z toho 2 pracovnice na úv. 0,5, 3 uklizečky, školník na úv 0,25 a 1 pracovnice v prádelně.  Spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovnic je dobrá, rovněž mezi učitelkami na třídách. Dobrou spolupráci mezi pedagogy je třeba stále rozvíjet a zapojit mladé a nové do kolektivu. Všechny učitelky se průběžně vzdělávají buď samostudiem, nebo se mohou dle výběru účastnit DVPP pro učitelky MŠ. Celý kolektiv absolvoval vzdělávání pomocí rozvojového programu EU „Kompetence učitele mateřské školy“ a „Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy“. V oblasti tzv. „Šablon“ se pedagogové vzdělávali v oblasti „Matematická a čtenářská pregramotnost“ a v příštím školním roce „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi.“

Závěr: Pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovnic.

 

3)      Životospráva

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie. Děti mají zajištěn dostatek tekutin, a mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné intervaly. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který však dovoluje přizpůsobit se aktuálním potřebám. Rodiče mohou své děti přivádět podle svých možností v rámci provozní doby po dohodě s učitelkami. Pravidelným pobytem venku, zdravotními cviky, předplaveckým výcvikem a dle možností zajišťováním individuálních potřeb aktivity a odpočinku pečujeme o dětské zdraví. Přehodnotily jsme přísun tekutin tak, aby si je starší děti mohly samy nalévat. Rovněž pro zlepšení práce vedoucí ŠJ byl pořízen nový počítač a program na stravování dětí.

Závěr: Nadále podávat dětem tekutiny, v teplém počasí i na školní zahradě, podle potřeby dětí zařadit i vodu.

 

                  4)   Psychosociální podmínky        

 

Naší snahou je spokojené dítě, spokojení rodiče. V práci pedagogů  uplatňujeme  respekt k potřebám dětí    nenásilně a citlivě jednat, navozovat situace pohody, klidu, relaxace. Všechny děti mají rovnocenné postavení, avšak jsou omezovány pravidly soužití a také s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních kamarádů. V jednotlivých odděleních si děti pod dohledem pedagogů společně vytvářejí pravidla, která budou dodržovat. Pedagogové se snaží rovněž odstranit zbytečné organizování, počítají se zapojením dětí a oceňují konkrétní projevy a výkony jednotlivých dětí.  Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a dětmi i rodiči a pedagogy, panovala důvěra, ohleduplnost a tolerance, ještě více chceme zainteresovat děti při vytváření pravidel chování, dát možnost dítěti dokončovat činnost v individuálním tempu, odstraňovat napětí a nejistotu, a vést děti k sebehodnocení. Věnovat se neformálním vztahům dětí v třídě (prevence šikany a jiných rizikových chování ve třídě) je naším dlouhodobým záměrem. Těší nás, že rodiče, kteří měli děti v naší MŠ se k nám vrací a na návštěvu přicházejí i děti, které jsou již v ZŠ.

Metody a formy vzdělávání

 

Vzdělávání zabezpečuje v naší MŠ 13 pedagogických pracovnic, v čele s ředitelkou MŠ. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit a ve vzájemné spolupráci pedagogických i nepedagogických pracovnic.

Od roku 1993 prošla naší mateřskou školou řada dětí, některé s mentálním postižením či vadami řeči, které se zde učily vzájemné toleranci a přátelství k druhým.

 

 Filosofií naší školy je v návaznosti na vizi MŠ pěstovat v dětech lásku k přírodě, poznávat ji a chránit a cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí,  položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a zároveň rozvíjet děti talentované.

 

            Proto podporujeme zájem dětí o oblasti, ve kterých jsou šikovné a snažíme se je ještě zlepšovat (účast ve finále sportovních her v Pardubicích, pěvecká a hudebně – pohybová vystoupení na veřejnosti, výtvarné soutěže, dle zájmu rodičů i seznamování se s anglickým jazykem, počítačem apod.). Zejména v oblasti hudební a hudebně pohybové dosahují děti dobrých výsledků a mnoho z nich později chodí do ZUŠ Hlinsko, nebo tančí v tanečních studiích Ridendo, Sluníčko, Aerobic Hlinsko, nebo v lidovém souboru Vysočinek.

 

 Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení předpokládá aktivní účast dítěte, založenou na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení a probíhá individuálně, skupinově nebo kolektivně. Poznatky vytváříme hravou formou a upevňujeme je pomocí všech smyslů a různých metod (pokus, porovnání, řešení problémových situací). Snažíme se omezit předávání hotových poznatků, necháváme prostor pro tvořivost dětí. Metody vybíráme tak, aby děti aktivizovaly, podporovaly jejich zájem o činnost a přinášely jim uspokojení a radost. ( prožitkové a situační učení, nápodoba

- spontánní sociální učení, motivace, učení hrou a činnostmi dětívyužívání menších skupin i individuální práce, uplatňujeme integrovaný přístup.

Pro zkvalitnění práce je třeba prohlubovat vzdělávání pedagogů např. v oblasti plánování, hodnocení a znalosti zákonů.

Věnujeme pozornost získávání poznatků o problémových dětech a prohlubujeme individuální péči o ně. Citlivým pedagogickým přístupem posilujeme citové vazby mezi učitelkou a dítětem, vhodnou organizací denního programu vytváříme pro děti klidnou a radostnou atmosféru, využíváme komunitní kruh, kdy se společně přivítáme a sdělujeme si zážitky.

 

            Formou rozhovoru, prostřednictvím správného mluvního vzoru a cvičení mluvidel rozvíjíme dětské vyjadřování, věnujeme zvýšenou pozornost dětem se špatnou výslovností. Využíváme komunikativní kruh, zařazujeme jazyková cvičení na zlepšení hybnosti jazyka, i řečová cvičení dle metodiky procvičování různých hlásek. Dětem se špatnou výslovností rovněž doporučujeme péči logopeda, který však do naší MŠ nedochází. Naše MŠ od školního roku 2015 – 2016 provozuje  logopedický kroužek, který vedou p. uč. V. Mišková a K. Smékalová.

 

Pomocí pohádek, knih a divadelních představení, prostřednictvím vyprávění a hodnocení, rozvíjíme citovou a mravní oblast dětí, vedeme je k aktivnímu mimickému, slovnímu i výtvarnému vyjádření vlastních pocitů, k hodnocení jednání postav, kamarádů i k sebehodnocení.

 

            Účastí dětí na vystoupeních pro rodiče a veřejnost posilujeme sebevědomí dětí a tím dobré jméno školy. Pro zvýšení zájmu o výtvarné činnosti využíváme různé techniky, materiály, podporujeme tvořivost a fantazii.  MŠ 4x pořádala Výstavu výtvarných prací dětí z naší MŠ, kde mají všechny děti svůj obrázek a na niž jsme 3x obdrželi grant Pardubického kraje. Podporujeme radost dětí z pohybu, vedeme je k dodržování pravidel. Využíváme všech forem pěveckých činností, posilujeme smysl pro hudbu a rytmus a využíváme HV i pro zlepšení komunikace s dětmi ostýchavými. Podporujeme v dětech radost z úspěchu vlastního i ostatních dětí, učíme je podřídit se požadavkům na celou skupinu v souvislosti s požadavky na bezpečnost a vstup do školy. Využíváme nové formy a metody práce (např. centra aktivity). Kromě interaktivních tabulí jsme zakoupili do předškolních tříd i Klokanův kufr.

 

5) Organizace

 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí i rodičů. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů, z individuálních vzdělávacích potřeb a možností dětí. Vzhledem k provozní době v 1. a 2. třídě se děti spojují ráno od 6,30 do 7,00   a odpoledne od 15,00 do 16,00 hod., na přístavbě  odpoledne od 15,30. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, při vstupu do MŠ je prováděna adaptace postupným prodlužováním délky pobytu, s úzkou spoluprací s rodiči, do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně – preventivní pohybové aktivity. Od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání.

a) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  Je stanoveno na dobu od 8,00 do 12,00 hodin.

b) Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

c) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 6. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. § 34a v odstavci 1 a 2explicitně stanoví skupinu dětí (a to jak občanů ČR, tak cizinců pobývajících oprávněně na území).

Pokud zákonný zástupce dítěte zvolí individuální PV, oznámí tuto skutečnost do konce května písemně MŠ a musí se dostavit do MŠ k ověření výstupů třetí čtvrtek v listopadu, nebo v náhradním termínu za čtrnáct dní po řádném termínu.

Pokud by se rodič nedostavil k ověření, ředitel MŠ ve správním řízení ukončí individuální vzdělávání a hned další den je dítě povinno se do MŠ k povinnému předškol. vzdělávání dostavit. Při porušení tohoto zákona je možné udělení pokuty ve výši 5 000,- Kč

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné budou omlouvány den předem, nebo do 7,30 hod. telefonicky, později vyznačí dny nepřítomnosti písemně v omluvném listu.

 

Organizace provozu je dána „Školním řádem“,  kde jsou  informace o přijímacím řízení, platbách a též zakotvena práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí. Provoz jednotlivých tříd je dán „Organizací dne dětí“. Rozvržení provozu jednotlivých tříd a pracovní doba učitelek jsou koncipovány s ohledem na skupinu dětí - v odděleních nejmenších dětí, kde je nutná manuální dopomoc, jsou učitelky spolu celé dopoledne. Starší a předškolní děti pak mají náročnější program, ale jsou samostatnější a učitelky se překrývají hlavně při  náročnějších činnostech, pobytu venku - poznávacích vycházkách, plavání atd. V každé třídě je dodržen princip překrývání 2,5 hodiny denně.

 

Provoz Školní jídelny je dán „Vnitřním řádem školní jídelny“.  

Před vstupem do MŠ obdrží vždy rodiče písemnou i ústní informaci od ředitelky školy.

 

Při organizaci dne dodržujeme tyto zásady:

 

Ø  denní režim přizpůsobit fyzickým potřebám dětí, poskytovat dostatek příležitostí k pohybovým činnostem,

Ø  nabízet rozmanité pohybové činnosti a hry, vhodně organizovat pohybové aktivity z hlediska bezpečnosti,

Ø  uplatňovat vhodné cviky a oblečení při činnostech,

Ø  dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí,

Ø  přiměřené nároky, pochvala a kladné hodnocení,

Ø  klidný přístup k dítěti – umožnit mu dokončit činnost v tempu pro něho přijatelném, vhodná motivace, dostatek ohleduplnosti a tolerance,

Ø  jednoznačně formulovaná pravidla,

Ø  podpora dětských přátelství,         

Ø  podpora spontánní komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými,

Ø  dostatek příležitostí a motivace k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným),

Ø  správný jazykový vzor všech zaměstnanců školy,

Ø  respektovat dětský ostych, nenutit dítě necitlivým způsobem ke komunikaci,

Ø  audiovizuální techniku a programy vybírat přiměřeně, s uvážením,

Ø  dostatek pozornosti věnovat rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní,

Ø  volný přístup ke knihám, široká nabídka literatury,

Ø  poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky, hovořit o nich,

Ø  vytvářet dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování.

Ø  dostatek příležitosti ke zpěvu, pohybu s hudbou, výtvarnému projevu, dramatickým činnostem, vnímání krajiny,

Ø  dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování,

Ø  dostatečně kultivované a estetické prostředí,

Ø  dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, kultuře a umění.

Aktivity realizované v MŠ 

divadelní představení a kulturní akce,

- vycházky do přírody s opékáním, hledání pokladu,

slavnosti: Mikulášská nadílka, vánoční posezení pro rodiče s ukázkami

 výchovné práce, příprava na velikonoční svátky, Den matek, oslava

 MDD, Zahradní slavnosti

-  vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost – „Akademie hlinecké mládeže“

   „Vítání občánků“, „Vystupování pro seniory“ apod.,

- školní výlety

předplavecká výchova (bazén v Hlinsku), účast ve Sportovních hrách

  Pardubického kraje

- bruslení a lyžování pro zájemce 

- poznávací vycházky (návštěva knihovny, požární stanice, pošty,

  nádraží, radnice apod.)

- návštěva výstav

- pořádání Výstavy dětských výtvarných prací – bazén Hlinsko, Domov

  seniorů, MFC Hlinsko

sezónní sportovní akce – sáňkování, závody na kole, účast ve

  Sportovních hrách pro MŠ

- účast ve výtvarných soutěžích

- práce s počítačem

- výuka Anglického jazyka pro zájemce z řad dětí naší MŠ (mateřská

  škola se výukou nezabývá, poskytuje pouze prostory, je to soukromá

  aktivita)

- provozování  kroužků v odpoledních hodinách 

- logopedického kroužku

  pro děti se špatnou výslovností, s vadami řeči

- hudebně-pohybového kroužku

- výtvarného a keramického kroužku

Kroužky vedou učitelky naší MŠ.                                                                          

popřípadě další aktivity dle dohody s ředitelstvím školy dle návrhu

  rodičů. 6)      Spoluúčast rodičů

 

Vzdělávání v naší MŠ navazuje na výchovu dětí v rodině a probíhá  v součinnosti s rodinou. Rodiče jsou před nástupem do MŠ sezváni na informativní schůzku, kde se dozví všechny potřebné informace a ředitelka školy zodpoví i všechny dotazy ohledně chodu a činnosti školy.

Adaptace probíhá postupným prodlužováním délky pobytu v úzké spolupráci s rodiči, práva a povinnosti rodičů (zákonných zástupců dětí) jsou zakotvena ve Školním řádu.  MŠ plní i funkci poradní, konzultace s učitelkami i ředitelkou školy si rodiče mohou kdykoli vyžádat. Dosavadní spolupráce s rodiči byla vždy na velmi dobré úrovni.


7)      Řízení školy

 

Všichni zaměstnanci mají vymezené povinnosti a pravomoci popisem práce, vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci a spolupracovníky jsou zakotveny ve Školním řádu. Rozpis pracovní doby je dán Organizací dne. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje jejich vzájemnou spolupráci, motivuje zaměstnance pozitivně, její snahou je funkční tým. Ředitelka ve spolupráci s učitelkami vypracovává ŠVP PV. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ a jsou smysluplné. Z výsledků vyvozujeme závěry pro další práci. Učitelky pravidelně hodnotí svoji práci a využívají zpětnou vazbu.

Ředitelka MŠ řídí činnost zástupkyně, vedoucí ŠJ a provozních pracovníků.

Zástupkyně provádí hospitační činnost a vede učitelky metodicky. V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje.

Ředitel zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán a projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření.

 

8)  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

           a dětí nadaných

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Pedagogičtí pracovníci se snaží o vytvoření optimálních podmínek, které vedou k rozvoji osobnosti každého dítěte. Vedou děti k učení, ke komunikaci s ostatními a pomáhají jim, aby dosáhly co největší samostatnosti. Na základě znalostí a rozvojových možností každého dítěte poskytujeme včasnou pedagogickou péči, a tím zlepšujeme jejich životní i vzdělávací šance. Vytváříme podmínky pro pozitivní přijetí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Navazujeme úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikujeme a předáváme potřebné informace. Spolupracujeme s dalšími odborníky a využíváme služeb školských poradenských zařízení.

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Individuální rozvojové možnosti dětí jsou maximálně podporovány. Veškeré činnosti jsou prováděny tak, aby všechny děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo.

Pedagogičtí pracovníci si jsou vědomi, že děti které mají přiznaná speciální podpůrná opatření se liší ve svých možnostech a individuálních vzdělávacích potřebách. Proto maximálně využíváme vzdělávací potenciál těchto dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Pedagogičtí pracovníci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní pracovníci, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podpůrná opatření. Při všech postupech dbáme na to, aby byly v souladu se zájmem žáka. Podmínky pro vzdělávání odpovídají individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí. Samozřejmostí je osvojení specifických dovedností na úrovni, která odpovídá individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku dítěte.

Podpůrná opatření prvního stupně:

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává škola samostatně.

Podpůrná opatření prvního stupně navrhuje, vytváří a upravuje MŠ.

Úpravy ve vzdělávání navrhují pedagogičtí pracovníci, přičemž spolupracují se zákonným zástupcem dítěte. PLPP má písemnou podobu.

Podpůrná opatření od druhého do pátého stupně:

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. IVP má písemnou podobu a je s ním obeznámen zákonný zástupce dítěte a školské poradenské zařízení.

V naší MŠ provádí kvalifikovaný pedagogický pracovník u dětí s vadou řeči logopedickou prevenci a vede logopedickou poradnu, kde také spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte.

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s  odkladem školní docházky. Pokroky jsou zaznamenávány v individuálním hodnocení dítěte a konzultovány se zákonnými zástupci dítěte.

Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadané dítě se pro účely této vyhlášky považuje především dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. – 4.ho  stupně podpory provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále se rozvíjet.

 

 9) Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 

Mateřská škola přijímá i děti netříleté, zatím však vždy po podrobné konzultaci s rodiči a za podmínky, že dítě zvládne kolektiv dětí. Je zde dostatek bezpečných pomůcek a skříňky pro ukládání hraček jsou uspořádány s ohledem na bezpečnost. Děti mají v kapsáři náhradní oblečení, některé oblečení je i majetkem školy a dle potřeby se dětem zapůjčuje.  Provoz v třídách s netříletými dětmi je upraven tak, aby byly učitelky více spolu (od 8 nebo od 9 ti hodin ) a pomáhá zde i školní asistentka, či uklízečka, zejména při jídle a oblékání.

Učitelky uplatňují laskavě důsledný přístup, který dítě přijímá a postupně se adaptuje.