Mateřská škola:
Rosická 440
Říčany
664 82
 
menu
 
MŠ, Rosická 440 - Říčany
 
Mateřská škola v Říčanech má tři heterogenní třídy, dvě třídy Mašinka a  Sluníčko v areálu mateřské školy na adrese Rosická 440, Říčany, třetí třída Dráček na adrese Náměstí Osvobození 340.
 
Záměrem školy je vytvořit povědomí dětí o vlivu člověka na životní prostředí, o jeho vývoji a jeho proměnách, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, ve kterém žije.
Historie Mateřské školy v Říčanech u Brna.
Mateřská škola v Říčanech byla zřízena v květnu 1939 na popud min. školství a národní osvěty, aby byly na nově zřízených mateřských školách umístěny učitelky, které musely opustit svá místa v pohraničí.Na nově zřízené mateřské škole byla ustanovena učitelka Albína Čapková z Chornic, okres Mor. Třebová.
Členové místní školní rady vybrali mezi občany z Říčan značný obnos na vybavení mat. školy, místní stolaři zhotovili stolky a židličky pro děti. V dubnu roku 1945 se blížila k Říčanům fronta. Co se dalo uklidit, odneslo se do staré školy u kostela. Těsně před frontou byly děti doma a učitelka vypomáhala na obecním úřadě, kde bylo potřeba.
Po válce byla učitelka zdrcena nad spouští v mateřské škole – budova byla tak poškozena, že se musela zbourat a všechny hračky byly zničeny.
Jednotřídní mateřská škola byla umístěna ve staré škole v přízemí, byla v provozu od 1. září 1946, měla zapsáno 42 dětí a provoz byl denně od 8.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 13.00 hod do 15.00 hod. K opatření finančních prostředků byla hrána loutková divadla a byly pořádány besídky. Na vlastní žádost byla učitelka Albína Čapková z Říčan přeložena začátkem září roku 1946 na nově zřízenou mat.školu v Babicích nad Svitavou.

Od 1. září 1946 byla pověřena správou školy učitelka Helena Spěváčková. Bylo zapsáno celkem 52 dětí. První větší částka na vybavení školy nábytkem byla poskytnuta min.školství a osvěty 2. 10. 1947- 25 000 Kč.
V červnu roku 1951 ředitelka podala žádost o rozšíření na celodenní péči se stravováním. Žádosti bylo vyhověno a od 6. srpna 1951 byla v provozu jídelna při MŠ, jako kuchařka nastoupila Bohumila Dupalová.
Po měnové reformě v roce 1953, klesá zájem o stravování, bylo zapsáno 15 dětí do celodenní péče, z národní školy přihlášeno na oběd 18 dětí zaměstnaných matek a jeden učitel. Cena obědu pro děti národní školy je 2.30 Kč u soc.slabých 2.00 Kč, dospělí platí 2.80 Kč, děti MŠ celodenní stravování za 2.00 Kč.V roce 1955 odchází na vlastní žádost do působiště svého manžela ředitelka Helena Spěváčková.
Od 1. září 1955 přichází na školu ředitelka Marie Sokolová z Rosic, která působila jako řed. MŠ v Neslovicích, zavedla v budově ústřední topení a splachovací záchody. Vařilo se denně průměrně 52 i více obědů.V roce 1957 na počátku prázdnin, bylo započato s generální opravou školní budovy - výměna oken, probourání oken v hlavní zdi. Oprava byla dokončena v září 1957. Od 10.11 do 20. 12. 1958 se opravilo schodiště a chodby.
Od 1. dubna 1967 byly zavedeny dvě volné soboty v měsíci.
25. dubna 1972 byl schválen plán výstavby nové dvoutřídní mateřské školy, která bude postavena v akci „Z”. V měsíci září a říjnu 1973 bylo vykolíkováno staveniště nové školy, navezen materiál, vyhloubena studna, postavena kolna na materiál a nářadí. Rozpočet na stavbu činil 3 878 000 Kč. V roce 1974 dokončena hrubá stavba nové MŠ a 1976 dána do provozu. Bylo v ní umístěno celkem 66 dětí z 80 zapsaných.
Pro vysoký počet zapsaných dětí byla otevřena od 15. září 1980 do konce června 1983 třetí třída nejmladších dětí v provizoriu zasedací síně na MNV. Od 1. října 1982 převzalo místní JZD „Veveří” správní zaměstnance do stavu svých pracovníků.
Do srpna 1988 působila na mat. škole plných 33 roků ředitelka Marie Sokolová, na její místo nastoupila Jaroslava Wehrenbergová ze Zastávky. Do mateřské školy bylo zapsáno 62 dětí.
V roce 1990-91 byla vytvořena jedna třída předškolních dětí a jedna heterogenní, správu mat.školy převzala obec. K prvnímu září 1991 pracují ve všech okresech školské úřady, které zajišťují odvětvovou správu školství podle zákona č.564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství. Od března 1993 do února 1994 pracují na MŠ pouze tři učitelky a děti jsou k odpolednímu spánku spojovány.Obě třídy jsou heterogenní, bylo zapsáno 50 dětí. Dle zákona č.190/1993 Sb. ze dne 17. června 1993 se rodiče podílejí na úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy. Zřizovatel MŠ, Obecní úřad Říčany od 1. září stanovil výši příspěvku na 100 Kč a od 1. března 1994 na 140 Kč. Probíhá výuka hry na flétnu vedená učitelem ZUŠ panem Jaroslavem Bergrem.
26. května 2002 zemřela po dlouhé nemoci bývalá ředitelka Mateřské školy v Říčanech – paní Marie Sokolová.
Od 1. září 1988 do 30.června 2002 pracovala v MŠ ředitelka Jaroslava Wehrenbergová. Od 1. července 2002 byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje jmenována ředitelka školy Jitka Božková z Ostrovačic.

      1. srpna 2012 nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy Mgr. Ivana Zajícová.