Mateřská škola:
Karlická 1170
Černošice
252 28
 
menu
 
MŠ Karlická 1170 , 252 28 Černošice
 

Naše MŠ je od 1.1 2003 zařazená do sítě škol jako příspěvková organizace.

 • Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Alena Janovská. Tel.: 251 642 433

 • Mateřská škola je účelové předškolní zařízení, provoz školy byl stanoven po dohodě se zřizovatelem od 7,00 do 17,00 hodin.

Provozní doba tříd:

 • Koťata 7.00 - 17.00 hod.

 • Sluníčka 7.30 - 16.00 hod.

 • Lvíčata 7.00 - 16.00 hod.

 • Krtečci 7.00 - 16.30 hod.

Děti ze Sluníček se do 7.30 hod. scházejí ve třídě Koťat, taktéž po 16.00 hod. jsou převáděny do třídy Koťat.

Děti ze Lvíčat jsou převáděny po 16.00 hod. do třídy Krtečků.

Mimo dobu příchodu a odchodu dětí jsou budovy MŠ uzamčeny a poté je v provozu elektrický vrátný. Vrátka zahrady jsou opatřeny mechanickým uzávěrem mimo dosah dětí.

Dítě, které přijde do MŠ s viditelnými příznaky onemocnění, nemůžeme s ohledem na ostatní děti přijmout.

Mateřská škola je organizována jako klasická, děti jsou rozděleny podle věku s preferencí sourozeneckých a kamarádských vztahů. Od 16. 10. 2006 se škola stala čtyřtřídní s celodenním provozem.

 • 1.třída KOŤATA

 • 2.třída SLUNÍČKA

 • 3.třída LVÍČATA

 • 4.třída KRTEČCI

Škola má 3 pavilony spojené komunikačními prostory, školní kuchyň s příslušenstvím, ředitelnou a sociál zázemím provozních zaměstnanců. Prostorové podmínky tříd jsou velmi dobré. Přilehlá školní zahrada má rozlohu 6 654 m², je travnatá s členitým terénem, vzrostlými stromy a keři. Zahrada je vybavena pískovišti, prolézačkami, skluzavkami, zahradním domkem a nářadím. Je využívána celoročně pro každodenní pobyt dětí venku.

CO SE UČÍME: Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu, který zahrnuje pět oblastí. K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvený projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolínána všemi činnostmi.

Pro třídní plány jsme zvolili 10 tématických bloků:

 • ZÁŘÍ - HRAJEME SI CELÝ DEN

 • ŘÍJEN - PODZIM NOSÍ DEŠTĚ

 • LISTOPAD - ŠIKOVNÉ MÁM RUČIČKY

 • PROSINEC - PO ROCE JSOU VÁNOCE

 • LEDEN - NEZŮSTANEME U KAMEN

 • ÚNOR - POHÁDKOVÁ ZEMĚ

 • BŘEZEN - JARO SE NÁM VRÁTILO

 • DUBEN - SILNICE BEZ NEHOD

 • KVÉTEN - JSME SOUČÁSTÍ PLANETY

 • ČERVEN - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Obohacením třídních plánů je organizace nadstandardních a mimoškolních aktivit. Předškolní děti mohou navštěvovat:

 • angličtinu pod vedením lektorky Kláry Kučkovské z agentury Rytmik

 • keramický kroužek, který vedou paní učitelky z naši MŠ

 • hudebně-pohybový kroužek pod vedením lektorky Květy Hurťákové

 • kurz plavání na Barrandově v plavecké škole Velryba

ŽIVOTOSPRÁVA:

 • děti dostávají plnohodnotnou a vyváženou stravu

 • děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování

 • dodržujeme pitný režim

PSYCHOHYGIENA

 • zajišťujeme dětem pravidelný denní řád

 • při vhodném počasí provádíme aktivity na zahradě

 • dáváme možnost přivádět děti do MŠ v průběhu dne

 • umožňujeme pobývat dětem v dopoledních hodinách dostatečně dlouhou dobu venku, od jarních měsícíců i v odpoledních hodinách

 • nenutíme děti při odpoledním odpočinku spát

 • všichni zaměstnanci respektují indiv. potřeby dětí, snaží se vhodně na ně reagovat a v rámci možností je uspokojovat

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY - vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily bezpečně, spokojeně a šťastně - každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti, nikdo není zvýhodňován či naopak - je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena určitému řádu - při všech činnostech se snažíme o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná - podporujeme důvěru dítěte sama v sebe - rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, vzájemnou pomoc

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ:
Do naší mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 - 7 let v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb.. Děti do mateřské školy přijímá ředitelka školy a ta také vydává kritéria, podle kterých rozhoduje o zařazení dětí k docházce do předškolního zařízení. Všechna její rozhodnutí podléhají spisovému řádu a jsou řádně evidována. Rodiče nově přijatých dětí mají možnost navštívit se svým dítětem mateřskou školu a seznámit se tak s podmínkami v našem zařízení. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální a řídí se potřebami dítěte. Vše probíhá v úzké spolupráci rodiny a mateřské školy.

PLATBY:
Školné: 980,-Kč měsíčně

Děti v posledním ročníku MŠ jsou osvobozeny od platby školného.


Číslo účtu MŠ 181907241/0300 + příslušný variabilní symbol dítěte, který přiřazuje paní hospodářka.


Stravné: 38,- Kč/den při celodenní docházce
............ .30,- Kč/den při polodenní docházce


Platby se provádí převodem, nejpozději do 10-tého dne v měsíci.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může byt důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.


SPOLUPRÁCE S PARTNERY:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Našim cílem je vytvoření pozitivního, přirozeného a nestresujícího přechodu do ZŠ. Společně s rodiči se snažíme děti připravit na vstup do ZŠ.

 • poznávání prostředí ZŠ

 • spolupráce s učitelkou 1.třídy ZŠ

 • konzultace při odkladu

 • setkávání s vrstevníky - koncert v ZUŠ

LOGOPEDICKÁ PORADNA: Cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti, ke vzdělání.

 • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagog. takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti

 • konzultace výslovnosti s rodiči a následně s klinickým logopedem

 • odstraňování vad výslovnosti s logopedkou Mgr. Evou Höslovou jedenkrát za 14 dní za účasti rodičů

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA:

 • spolupracujeme s OPPP v oblasti školní zralosti a v přípravě na vstup do ZŠ